دکتر مهراد فخرالدینی

متخصص قلب و عروق


اخبار جدید پزشکی

فشار نوجوانان را بگيريد

فشار خون بالا يک مشکل روبهرشد در نوجوانان محسوب ميشود که يک دليل آن افزايش شيوع چاقي در اين گروه سني است...

با اين حال مطالعهاي در آمريکا نشان ميدهد که پزشکان توجه چنداني به راهکارهاي تشخيصي موجود براي پرفشاري خون نوجوانان ندارند. بر اساس اين راهکارها در تمامي ويزيتهاي نوجوانان، فشار خون آنها بايد چک شود و در صورت رسيدن به تشخيص پرفشاري خون، دو آزمون اکوکارديوگرافي و سونوگرافي کليهها حتما بايد انجام گيرند. با اين حال بر اساس اين مطالعه، پزشکان حتي در صورت کشف پرفشاري خون اکثرا فقط انجام نوار قلب را درخواست ميکنند که بر اساس راهکارهاي موجود هيچ جايگاهي در بررسي چنين بيماراني ندارد. در اين مطالعه پرونده 951 نوجوان 18-12 ساله مبتلا به پرفشاري خون در ايالت ميشيگان که تحت پوشش بيمه مديکيد قرار داشتند، از نظر وضعيت آزمونهاي درخواستشده بررسي شد. نوار قلب (که راحتتر و در دسترستر از بقيه آزمونها بود) براي بيش از نيمي از بيماران درخواست شده بود ولي فقط 24 بيماران تحت اکوکارديوگرافي و فقط 22 تحت سونوگرافي کليهها قرار گرفته بودند. (نقل ازنشریه نوین پزشکی )

بازسازي قلب شکسته

دو مطالعه جديد از پيشرفتهاي نويدبخشي در زمينه ترميم سلولهاي عضله قلب براي مبتلايان به نارسايي احتقاني قلب خبر ميدهند...

مطالعه اول گزارش ميدهد که محققان دانشگاه هاروارد توانستهاند با ترکيب سلولهاي قلب موش و نوعي ماده پليمري يک عروس دريايي مصنوعي توليد کنند که سلولهاي آن از خاصيت انقباضي قابل قبولي براي جايگزيني پمپ قلبي انسان برخوردارند. عروس دريايي توليدشده توسط اين پژوهشگران بازوهايي با خاصيت انقباضي دارد که در محيط يک مايع الکتروليتي قابل حرکت است. دادن جريان الکتريسيته به ميزان 5-1 ولت به اين مايع، اين عروس دريايي مصنوعي را وادار به حرکات ريتميک ميکند که شدت اين حرکات با تغيير اين ولتاژ قابل تنظيم است. صاحبنظران اين پژوهش را گامي بلند براي بازسازي سلولهاي قلب انسان با استفاده از مواد غير انساني ميدانند.

در مطالعه دوم که در نشست سالانه انجمن قلب آمريکا در نيواورلئان نيز ارايه شده است، پژوهشگران با تعديل سلولهاي بنيادي انسان موفق شدهاند سلولهاي قلبي پير و آسيبديده گرفتهشده از سالمندان مبتلا به نارسايي قلب را ترميم کنند. اين پژوهشگران در موسسه قلب دانشگاه سانديگو سلولهاي بنيادي را دستکاري کرده و سپس آنها را در محيط سلولهاي قلبي خود بيمار (در آزمايشگاه) قرار دادهاند. اين سلولها توانستهاند با تقويت فعاليت آنزيم تلومراز، فرايند پيري در سلولهاي قلبي را متوقف و حتي تا حدي معکوس کنند و باعث رشد مجدد بافتهاي قلبي شوند.(نقل از نشریه نوین پزشکی )

پيشگيري از ترومبوآمبولي وريدي راجعه بيدليل با آسپيرين

در بيماران مبتلا به ترومبوآمبولي وريدي بيدليل (unprovoked) با يک چالش روبرو هستيم: بروز ترومبوآمبولي وريدي راجعه پس از قطع درمان با وارفارين شايع است ولي در صورت ادامه درمان نامحدود با وارفارين هم ميزان بروز تجمعي خونريزيهاي جدي بالا خواهد بود... اين چالش دشوار پژوهشگران را به فکر انداخته که اثربخشي آسپيرين را به عنوان يک جايگزين مناسب در چنين بيماراني بررسي کنند.

پژوهشگران ايتاليايي 403 بيمار مبتلا به اولين حمله ترومبوآمبولي وريدي علامتدار ولي بدون دليل مشخص (يعني بدون همراهي با عوامل خطر استاندارد ترومبوآمبولي وريدي) را شناسايي کردند که 63 آنها مبتلا به ترومبوز وريدي عمقي و 37 مبتلا به آمبولي ريه بودند. اين بيماران پس از 18-6 ماه درمان با يک آنتاگونيست ويتامين K، به صورت تصادفي براي مدت 2 سال تحت درمان با آسپيرين (100 ميليگرم در روز) يا دارونما قرار گرفتند.

ميزان بروز ترومبوآمبولي وريدي راجعه در گروه مصرفکننده آسپيرين نسبت به دارونما به صورت معنيداري کمتر بود (سالانه 6/6 در مقايسه با 2/11؛ pبرابر 02/0). فراواني حوادث خونريزيدهنده در هر دو گروه برابر گزارش شد (يک خونريزي عمده و 3 خونريزي غير عمده). هم در موارد ترومبوز وريدي عمقي و هم در موارد آمبولي ريه، آسپيرين داراي اثرات پيشگيرانه بود. (1)

رهنمود : اين مطالعه شواهد قانعکنندهاي را فراهم ميآورد که در مبتلايان به ترومبوآمبولي وريدي بيدليل، آسپيرين ميزان بروز حوادث راجعه را پس از يک دوره درمان متعارف با وارفارين کاهش ميدهد. اثربخشي آسپيرين کمتر از وارفارين است ولي در عوض خطر خونريزي را کمتر ميکند. ضدانعقادهاي خوراکي جديدتر (مثل دابيگاتران و ريواروکسابان) نيز براي درمان نگهدارنده طولانيمدت در مبتلايان به ترومبوآمبولي وريدي مورد مطالعه قرار گرفته اند ولی هنوز آنها را براي چنين منظوري تاييد نکرده است

قلب های شکلاتی

يک مطالعه جديد نشان داده جعبه شکلاتي که هديه ميگيريد، ممکن است براي قلب واقعي شما هم مفيد باشد...

در سالهاي اخير مطالعات کوچک فراواني به بررسي اثرات شکلات بر سلامت پرداختهاند ولي اين فرابررسي بزرگ 42 کارآزمايي باليني را روي هم ريخته و در مجموع نشان داده افرادي که به مدت طولاني کاکائو مصرف ميکنند، افت خفيفي در فشار خونشان رخ ميدهد و عملکرد عروقيشان بهبود پيدا ميکند. در اين افراد همچنين افت خفيفي در سطح انسولين ديده ميشود. در اين مطالعات، ساير عوامل خطر قلبي- عروقي مخدوشکننده تا حد زيادي کنترل شده و افراد بر حسب ميزان مصرف شکلات تحت پايش قرار گرفته بودند. محققان معتقدند که مصرف شکلات براي کاهش خطر بيماريهاي قلبي- عروقي قابل توصيه نيست، اما افراد در صورت تمايل ميتوانند غذاهاي واضحا زيانبار براي قلب را با تکهاي شکلات جايگزين کنند.

ارجحيت درمان طبي بر استنت براي تنگي شرياني داخل جمجمه

امروزه براي بيماران مبتلا به تنگي شرياني داخل جمجمه به عنوان يک علت مهم سکته مغزي، گذاشتن استنت ميسر شده است...

اين روش نهايتا در يک کارآزمايي تصادفيشده با حمايت مالي موسسه ملي سلامت ايالات متحده (NIH) و شرکت سازنده مورد بررسي قرار گرفت. در اين مطالعه بيماران مبتلا به حملات اخير ايسکمي گذرا يا سکتههاي مغزي غير ناتوانکننده (قابل انتساب به تنگي شرياني داخل جمجمه به ميزان 99-70) تحت «درمان طبي تهاجمي» به تنهايي يا همين درمان به اضافه آنژيوپلاستي و استنتگذاري قرار گرفتند. شريان مورد مداخله عبارت بود از: شريان مغزي مياني (44 بيماران)، کاروتيد داخلي (21)، بازيلار (22) و ورتبرال (13).

پس از ورود 451 بيمار به مطالعه به صورت تصادفي، کارآزمايي به دليل بروز پيامدهاي نامطلوب در گروه استنت متوقف شد: پس از 30 روز از ورود به مطالعه، پيامد اصلي مورد بررسي (سکته مغزي يا مرگ) در 7/14 بيماران در گروه استنت ولي در 8/5 بيماران گروه درمان دارويي رخ داد که بسيار معنيدار بود. اکثر سکتههاي مغزي در بيماران درمانشده با استنت بلافاصله پس از استنتگذاري رخ داده بود. ميزان سکته مغزي در همان سمت پس از 30 روز، در هر دو گروه طي ميانگين پيگيري به مدت يک سال 6 گزارش شد(1).

رهنمود:در اين مطالعه روي بيماران مبتلا به استنوز شرياني داخل جمجمه داراي علايم اخير، درمان طبي (شامل آسپيرين، درمان پرفشاري خون و اختلالات ليپيد، اصلاح سبک زندگي و يک دوره 3 ماهه کلوپيدوگرل، پلاويکس) واضحا برتر از آنژيوپلاستي به همراه استنتگذاري بود. حتي بدون در نظر گرفتن خطر سکته مغزي حولوحوش استنتگذاري، اين اقدام طي يک سال پيگيري هيچ مزيتي بر درمان طبي نداشت.

سوزن عليه سيگار

درباره منفعت انواع روشها براي ترک سيگار مطالعات متناقض فراواني منتشر شده اما حالا يک مطالعه مروري جديد روي 14 کارآزمايي باليني قبلي نشان ميدهد که طب سوزني و هيپنوتيزم به شرط استفاده در کنار درمانهاي خط اول (جايگزيني نيکوتين، درمانهاي دارويي و رفتاردرماني)، واقعا در ترک سيگار موثر هستند...

نقطه ضعف اين روشها، هزينه نسبتا بالاي آنها است که البته اين مطالعه مروري هزينه- اثربخشي آنها را در مقايسه با مزاياي ترک دايمي سيگار نشان ميدهد.

گذري به آخرين اخبار و يافتههاي پژوهشهاي پزشکي از نگاه دوربين

ادامه دارد....

بيش از نيمي از کودکاني که در پژوهشي با موضوع مواجهه با دود سيگار شرکت کرده بودند، ماده اي در خون خود داشتند (کوتينين) که نشانه مواجهه واقعي آنها بود؛ در حالي که درصد اندکي از والدين آنها اين مواجهه را قبلا گزارش کرده بودند.

(1)

مادرزادي به دنيا مي آيند، در معرض خطر بالاتر ابتلا به سرطان هاي دوران کودکي، به ويژه در سال هاي نخست زندگي قرار دارند.(2)

زناني که شاهد يا قرباني خشونت عليه زنان ديگر يا خودشان بوده اند، با احتمال بيشتري در زندگي و رفتارهاي جنسي خود، به رفتارهاي پرخطر روي خواهند آورد.(3)

در گروهي از زناني که براي پيشگيري از بارداري، از روش هايي مثل پچ هاي پوستي، ايمپلنت ها و حلقه هاي واژن استفاده مي کنند، خطر ابتلا به ترومبوزهاي وريدي افزايش مي يابد؛ يکي از راه هاي کاهش اين خطر، سوييچ کردن به قرص هاي هورموني پيشگيري از بارداري است.(4)

در آمريکا، بيش از نيمي از زنان و دختران نوجوان يک سال پس از بارداري اول مجددا باردار ميشوند، اما مطالعه اي جديد نشان ميدهد که کاشتن ايمپلنت پس از اولين بارداري در همان بدو ترخيص، خطر بارداري مجدد را کاهش مي شود.(5)

سازمان خدمات سلامت انگلستان (NHS) احتمالا تا مدتي ديگر، بوتاکس را براي درمان دردهاي مزمن ناشي از ميگرن تاييد خواهد کرد؛ اين در حالي است که تاکنون، عمده کاربردهاي بوتاکس، در مصارف زيبايي صورت بوده است.(6)

القا کردن زايمان در زنان باردار، زماني که سن حاملگي آنها به 37 هفته مي رسد، مي تواند خطر مرگ شيرخوار را قبل، حين و به فاصله کوتاهي بعد از زايمان کاهش دهد؛ بدون اينکه نياز به سزارين را پيدا کند. (7)

نتايج استفاده از داروي جديد Qnexaبراي کاهش وزن، در کارآزمايي هاي بينالمللي، مناسب و اميدوارکننده گزارش شده است؛ اين دارو، يک محصول ترکيبي از فن ترمين و توپيرامات است.(8)

حدود نيمي از داروهايي که در کودکان مورد استفاده قرار مي گيرند، اطلاعات دارويي بسيار اندک يا در حد هيچ را در بروشورهاي خود راجع به اثربخشي دارو، ايمني و دوزاژ آن در خود گنجانده اند. (9)


افزايش خطر فيبريلاسيون دهليزي با مصرف NSAIDها

استفاده از داروهاي ضد التهاب غير استروييدي (NSAID) غير انتخابي يا مهارکنندههاي سيکلواکسيژناز- 2 (2-COX) در يک مطالعه قبلي با افزايش خطر فيبريلاسيون دهليزي (AF) مزمن همراه بوده است(1). اکنون محققان دانمارکي در اين مطالعه جمعيتي مورد- شاهدي به بررسي خطر فلاتر يا AF همراه با مصرف اين داروها پرداختهاند...

براي انجام اين مطالعه، نزديک به 33 هزار بيمار (با ميانه سني 75 سال) با تشخيص اوليه AF از نظر سن و جنس با 326 هزار فرد شاهد جور شدند. پس از تعديل از نظر عوامل متعدد از جمله عوامل خطر AF، مصرف NSAIDها يا مهارکنندههاي 2-COX با افزايش معنيدار خطر AF همراهي داشت (نسبت ميزان بروز براي مصرف فعلي NSAIDها و مهارکنندههاي 2-COX به ترتيب 2/1 و 3/1 و براي مصرف اخير آنها به ترتيب 5/1 و 7/1). اين نتايج در مورد هر کدام از NSAIDها و مهارکنندههاي 2-COX به تنهايي، مشابه بود(2).

رهنمود: در اين مطالعه مصرف NSAIDها و مهارکنندههاي 2-COX، به خصوص در مصرفکنندگان اخير آنها، با افزايش خطر AF همراهي داشت. از نظر يک ويراستار مجلات پزشکي، اين يافتهها ميتواند کاربردهاي مهمي از منظر سلامت عمومي داشته باشد زيرا اين داروها به صورت گستردهاي در حال مصرف هستند و شيوع AF نيز با افزايش سن افزايش مييابد. اين يافتهها با وجود احتمال تاثيرپذيري از عوامل مخدوشکننده (مثلا محققان دادهاي در مورد BMI شرکتکنندگان ارايه ندادهاند؛ در حالي که چاقي با آرتريت به عنوان يک انديکاسيون شايع مصرف اين داروها همراهي دارد و خودش هم يک عامل خطر AF است)، باورپذير هستند: اين داروها ممکن است پرفشاري خون و نارسايي قلب را بدتر کنند و در نتيجه فرد را مستعد فلاتر يا AF نمايند.مطالعهاي جديد در مالزي نشان ميدهد که خوردن روزانه يک قاشق غذاخوري عسل توسط زنان يائسه باعث بهبود حافظه ميشود...

تاثیر عسل بر حافظه :

در اين مطالعه 102 زن يائسه سالم به صورت تصادفي تحت درمان با روزانه 20 گرم عسل، هورموندرماني جايگزين ترکيبي، يا عدم درمان قرار گرفتند. يک آزمون کوتاهشده حافظه در بدو مطالعه و پس از 4 ماه درمان انجام شد که نشان داد افراد تحت درمان با عسل يا هورموندرماني نسبت به افراد درماننشده، به ازاي هر 15 کلمه، يک کلمه اضافي را به خاطر ميآوردند. البته يکي از نقاط ضعف اين مطالعه آن است که اثر خود هورموندرماني هم در بهبود حافظه يا پيشگيري از افت عملکرد ذهني پس از يائسگي مشخص نيست. اين گروه از محققان مالزيايي تاکنون در مطالعات مختلف اما کوچکي، تاثيرات مفيد عسل را بر پيشگيري از اسکار، استحکام استخوانها، دستگاه تناسلي زنانه و حتي کندي رشد سلولهاي سرطاني نشان دادهاند. البته عسل مورد استفاده در اين مطالعات از درخت توالانگ در مناطق گرمسيري مالزي به دست آمده است.


ليکوپن، آنتيآکسيدان محافظ قلب

به گفته محققان ليکوپن، آنتياکسيدان و رنگدانه موجود در گوجه براي سلامت قلب مفيد است!
طبق مقالهاي که در مجله Atherosclerosis منتشر شده است پژوهشهاي محققان دانشگاه Yonsei در کره جنوبي نشان داده است گوجه ميتواند ميزان اکسيداسيون، التهاب و تخريب DNA را کاهش داده و جلوي بيماريهاي قلبيعروقي را بگيرد. محققان 126 مرد با وزن نرمال که حدود 34 سال سن داشتند را انتخاب کردند و به مدت 8 هفته روزانه به برخي از آنها 6 تا 15 ميليگرم در روز ليکوپن دادند. نتايج بررسيها مشخص کرد در مرداني که مکمل ليکوپن مصرف کرده بودند ميزان التهاب و تخريب DNA کاهش يافته بود. گوجه فرنگي يکي از سبزي هايي است که مصرف آن به آقايان توصيه مي شود . تحقيقات بيشماري تاکنون نشان دادهاند که مصرف بالاي ميوه و سبزيجات ميتواند از بروز بيماريهاي قلبي عروقي،برخي سرطانها و... پيشگيري کند و دليل اصلي اين ويژگي هم آنتياکسيدان هاي موجود در اين گروههاي غذايي است. کاروتنوييدها و به ويژه ليکوپن اصليترين آنتياکسيدان گوجه فرنگي است و در كنار ترکيبات فنوليک موجود،خواص ضد سرطاني را به اين ماده غذايي داده است.گوجه غني از آب است، به طوري كه 100 گرماش 8/93 گرم آب دارد و از آنجا که بسيار کم کالري است مصرفاش براي تناسب اندام توصيه ميشود.


دو هديه براي قلب

براي پيشگيري از سکته مغزي در مبتلايان به فيبريلاسيون دهليزي (AF) تا سالها جايگزيني براي وارفارين وجود نداشت تا آنکه دو داروي مهارکننده مستقيم ترومبين يعني زيملاگاتران و دابيگاتران معرفي شدند و تاييديه FDA دريافت کردند...

اخيرا مطالعات به بررسي مهارکنندههاي فاکتور Xa مانند ريواروکسابان و آپيکسابان به عنوان جايگزين وارفارين پرداختهاند. در مطالعه اول موسوم به کارآزمايي ARISTOTLE روي بيش از 18 هزار بيمار AF، آپيکسابان آمبولي سيستميک و سکته مغزي را نسبت به وارفارين بيشتر کاهش داده و کمتر باعث خونريزي عمده شده و به علاوه، مرگومير به تمامي علل را نيز کاهش داده است. در مطالعه دوم روي بيش از 14 هزار بيمار AF با ميانگين پيگيري حدود 2 سال، ريواروکسابان حوادث آمبوليک و خونريزيهاي کشنده يا داخل جمجمهاي را بيش از وارفارين کاهش داده و از نظر بروز ساير خونريزيها هم با وارفارين قابل مقايسه بوده است.

نظر متخصص تغذيه و رژيم درماني/ دكتر سيد علي كشاورز/مديرگروه تغذيه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران
ليمو ماهي را باخاصيت تر مي کند

يكي از عادتهاي خوب نروژيها، مصرف غذاهاي دريايي بهخصوص ماهي سالمون با ليمو است. غذاهاي دريايي و بهخصوص ماهيها مملو از امگا3 هستند كه نه تنها از بيماريهاي قلبي ـ عروقي پيشگيري ميكنند بلكه باعث آرامش اعصاب ميشوند و مشكلهاي رواني را كه در دنياي امروزي شايع هستند، بهبود ميبخشند...

در ضمن، ماهيها منبع خوب پروتئين نيز محسوب ميشوند و لازم است حداقل 2 وعده در هفته به جاي ساير گوشتها، گوشت ماهي مصرف شود. البته ماهي سالمون ارجحيتي بر ساير ماهيها ندارد گرچه ميزان امگا3 ماهيها متفاوت است اما بهطور كلي از هر نوعي كه باشد، خوب بوده و البته خوردن ماهي با ليموترش عادت خوب ديگري است كه در ميان ما ايرانيها هم وجود دارد زيرا ليمو نهتنها طعم بهتري به گوشت ماهي ميدهد بلكه ويتامين C موجود در آن به جذب آهن موجود در ماهي نيز كمك ميكند. يكي ديگر از عادتهاي نروژيها مصرف گوشت قرمز همراه با سس سويا و سيبزميني كبابي است. به هر حال توصيه ميشود تا جاي ممكن گوشت قرمز كمتري مصرف كنيم. زيرا بررسيهاي اخير نشان دادهاند که افراط در خوردن گوشت قرمز خطر ابتلا به برخي سرطانها را در زنان و مردان افزايش ميدهد اما در مورد سيبزميني كبابي بايد گفت مصرف سيبزميني همراه با غذا مانند مصرف نان است. اينكه گفته ميشود برنج كمتري بخوريم به اين دليل نيست كه خود برنج چاقكننده است در واقع، روغن افزوده شده به آن موجب چاقي ميشود. اين موضوع در مورد سيبزميني هم صدق ميكند. البته عادت خوب نروژيها در مصرف آن به شكل كبابي است كه كالري كمتري به بدن ميرساند. به علاوه، چون روغن به كار رفته در سس سويا مايع است از سسهاي ديگر كه بخشي از روغنشان جامد است، بهتر خواهد بود. زيرا روغنهاي جامد، ايزومر ترانس بالايي دارند كه خطر ابتلا به بيماريهاي قلبي ـ عروقي را بالا ميبرند اما سس سويا اين مشكل را پيش نميآورد. البته بايد توجه داشت سس سويا نمك زيادي دارد بنابراين گوشت قرمز يا سيبزميني بايد بدون نمك طبخ شوند تا باعث افزايش فشارخون نشوند. نروژيها همراه با غذا نان خاصي هم ميخورند كه با كره يا كره بادامزميني مزهدار شده است. كره بادامزميني گياهي و از ساير كرههاي گياهي كه از روغن نيمهجامد تهيه شدهاند، بهتر است. روغنهاي نيمهجامد حاوي ايزومر ترانس هستند اما كره بادامزميني طبيعي است و مانند مارگارين صنعتي نيست. گرچه كره بادامزميني بر ساير كرهها بهخصوص كرههاي حيواني ارجحيت دارد، به هر حال بايد توجه داشت كه چاقكننده است و افراط در مصرف آن ميتواند باعث اضافهوزن شود.


نور به قلبتان ببارد؟

با گذشت سالها از معرفي CT آنژيوگرافي، هنوز نميدانيم که آيا منافع آن بر هزينهها و خطر دريافت اشعه ناشي از آن ميچربد يا خير...


در ماههاي اخير، اعلام نتايج چند مطالعه بزرگ در مورد انجام CT آنژيوگرافي در بيماران بيعلامت و علامتدار، تا حد زيادي به ما براي پاسخدهي به اين سوال کمک کرده است.

دو مطالعه اول در کره جنوبي به ارزيابي نقش CT آنژيوگرافي در غربالگري بيماران کمخطر پرداختهاند. نتايج اين مطالعات نشان ميدهد که استفاده از اين روش تشخيصي در بيماران کمخطر باعث استفاده بيش از حد از اقدامات پيشگيرانه مثل مصرف آسپيرين (بيش از 4 برابر) يا استاتينها (بيش از 3 برابر)، انجام بيش از حد ارزيابيهاي پيگيرانه مثل نوار قلب، SPECT يا آنژيوگرافي (5/2 برابر) و حتي انجام بيش از حد مداخلات درماني مثل PCI (تا 13 برابر) ميشود.

مطالعه بعدي که يک فرابررسي روي 11 مطالعه قبلي با بيش از 3500 بيمار است، به ارزيابي منفعت انجام CT آنژيوگرافي در بيماران علامتدار پرداخته است. بر اساس اين مطالعه بر خلاف نتايج مربوط به بيماران بيعلامت، CT آنژيوگرافي از ارزشي قابل قبول در تعيين پيشآگهي بيماران علامتدار برخوردار است.

صبحتان را با سيگار خراب نکنيد

محققان ميگويند خطر سرطانهاي ريه و سر و گردن در سيگاريهايي که صبحها بلافاصله پس از بيدار شدن از خواب سيگار ميکشند، بيش از بقيه سيگاريهاست...


در اين پژوهش عادات سيگار کشيدن در 4775 فرد سيگاري مبتلا به سرطان ريه با 2835 سيگاري بدون سرطان که از نظر ساير عوامل مرتبط با يکديگر جور شده بودند، مقايسه شد. افرادي که معمولا طي نيم ساعت اول پس از بيدار شدن سيگار ميکشيدند 79/1 برابر و آنهايي که طي نيم ساعت دوم پس از بيداري صبح سيگار ميکشيدند 3/1 برابر بيشتر از بقيه سيگاريها سرطان ريه ميگرفتند. در مقايسه 1055 فرد سيگاري مبتلا به سرطانهاي سر و گردن با 795 فرد سيگاري جورشده بدون سرطان هم، خطر ابتلا به سرطانهاي سر و گردن بر اثر سيگار کشيدن در نيم ساعت اول بيداري 59/1 برابر و بر اثر سيگار کشيدن در نيم ساعت دوم 42/1 برابر افزايش مييافت. محققان ميگويند علت احتمالي اين يافته آن است که در صورت کشيدن سيگار در دقايق اول پس از بيداري، نيکوتين و ساير سموم ناشي از سيگار به سطوح بالاتري در خون خواهند رسيد.

استاتينها خطر قلبي- عروقي را صرفنظر از ميزان LDL پايه کاهش ميدهند

مطالعات و فرابررسيهاي قبلي نشان داده بودند که خطر عروقي با کاهش کلسترول LDL به وسيله استاتينها به صورتي خطي کاهش پيدا ميکند (به عنوان مثال 20 کاهش حوادث عروقي به ازاي هر 40 ميليگرم بر دسيليتر کاهش LDL). اين فرابررسي جديد، دادههايي در سطح بيماران را از 21 کارآزمايي با شاهد دارونما (تقريبا 130 هزار بيمار) و 5 کارآزمايي مقايسهکننده درمان با دوز بالا يا پايين استاتين (تقريبا 40 هزار بيمار) با ميانگين مدت پيگيري 5 سال دربر ميگيرد...

در کارآزماييهاي داراي شاهد دارونما، دريافتکنندگان استاتين کاهشي به ميزان 41 ميليگرم بر دسيليتر بيشتر را در سطح LDL و کاهش معنيداري به ميزان 22 را در بروز اولين حادثه عروقي عمده نشان ميدادند (سالانه 8/2 در مقابل 6/3). در کارآزماييهاي مقايسهکننده دوز بالا و دوز پايين استاتين، بيماران دريافتکننده دوز بالا، کاهشي به ميزان 20 ميليگرم بر دسيليتر بيشتر را در سطح LDL و کاهش معنيداري به ميزان 15 را در بروز اولين حادثه عروقي عمده نشان ميدادند (سالانه 5/4 در مقابل 3/5). کاهش خطر نسبي به ميزان تقريبا 20 به ازاي هر 40 ميليگرم بر دسيليتر کاهش LDL هم در کارآزماييهاي داراي شاهد دارونما و هم در کارآزماييهاي مقايسه دوز بالا و پايين براي تمامي زيرگروههاي ازقبلتعيينشده بيماران و تمامي مقادير LDL پايه (از جمله موارد زير 80 ميليگرم بر دسيليتر) مشاهده شد. ميوپاتي و رابدوميوليز وابسته به دوز بودند، اما به صورتي غيرشايع رخ ميدادند.

بزرگترين مطالعه تاکنون براي مقايسه دوز بالا و پايين استاتينها، همزمان با اين فرابررسي منتشر گرديد و البته نتايج آن هم در اين فرابررسي گنجانده شد. در اين کارآزمايي که با حمايت شرکتهاي داروسازي انجام گرفت، بيش از 12 هزار بيمار داراي سابقه انفارکتوس ميوکارد به صورت تصادفي سيمواستاتين را با دوز 80 يا 20 ميليگرم در روز دريافت کردند و براي مدت ميانگين 7/6 سال پيگيري شدند. گروه دريافتکننده دوز بالا نسبت به دوز پايين به طور ميانگين کاهشي به ميزان 14 ميليگرم بر دسيليتر بيشتر را در سطح LDL و کاهشي به ميزان 6 را در بروز حوادث عروقي عمده نشان ميدادند- که اين نتيجه با نتايج اين فرابررسي همخواني دارد.

رهنمود: به نظر ميرسد کاهش کلسترول LDL به وسيله استاتينها به صورتي قابل پيشبيني و بيخطر باعث کاهش خطر حوادث قلبي- عروقي صرف نظر از ميزان LDL پايه ميشود. اين يافته نشان ميدهد که راهکارهاي درماني فعلي که مبتني بر سطح هدف LDL هستند بايد تحت ارزيابي مجدد قرار گيرند. محققان خاطرنشان کردهاند که کاهش خطر مطلق ناشي از استاتينها در بيماراني که خطر قلبي- عروقي پاييني داشته باشند، اندک است و درخواست کردهاند که به شناسايي بيماران پرخطري که بيشترين سود را از درمان با استاتين ها ميبرند، اولويت داده شود.

کاهش مرگومير با حداقل ورزش

راهکارهاي فعلي داشتن فعاليت جسمي در اوقات فراغت به ميزان 150 دقيقه در هفته را براي حصول انواع منافع سلامتي توصيه ميکنند اما منافع انجام فعاليت کمتر از اين مشخص نيست...

پژوهشگران در تايوان همگروهي شامل بيش از 400 هزار فرد سالم را که طي 13 سال در يک برنامه غربالگري پزشکي خصوصي شرکت کرده بودند، مورد بررسي قرار دادند. افراد در بدو مطالعه ميزان فعاليت جسمي خود را به صورت توصيفي و کمي بيان ميکردند و بر اين اساس به 5 گروه (از «بيتحرک» تا «فعاليت بسيار زياد») تقسيم ميشدند.


از کل شرکتکنندگان مطالعه، 54 در گروه «بيتحرک» (کمتر از 60 دقيقه فعاليت جسمي در هفته) و 22 در گروه «فعاليت کم» (ميانگين 92 دقيقه در هفته) قرار ميگرفتند. پس از ميانگين پيگيري به ميزان 8 سال، افراد داراي «فعاليت کم» در مقايسه با افراد «بيتحرک» به صورتي معنيدار مرگومير کمتري ناشي از تمامي علل (نسبت زيان 86/0)، تمامي سرطانها (90/0)، بيماري قلبي- عروقي (81/0) و بيماري ايسکميک قلب (75/0) داشتند و ميزان بروز تمامي سرطانها (94/0) نيز در آنها به صورت معنيداري کمتر بود. اکثر اين منافع براي سلامت با افزايش سطح فعاليت به صورت وابسته به دوز افزايش مييافتند.(1)

رهنمود: اين مطالعه همگروهي قادر به تعيين رابطه علت و معلولي نيست اما در آن فعاليت متوسط روزانه به ميزان 15 دقيقه (نصف مقدار توصيهشده) با کاهش معنيدار مرگومير و بروز سرطان طي 8 سال همراه بوده است. براي بسياري از افراد داشتن اين مقدار کم فعاليت دستيافتنيتر از ميزان توصيهشده است و فايده بالقوه آن ميتواند افراد بيتحرک را تشويق کند تا مقداري فعاليت را در برنامه معمول روزانه خود بگنجانند.


کيوي فشارشکن

محققان ميگويند اگر ضربالمثل قديمي «خوردن يک سيب در روز براي نجات از دست دکترها» را درست فرض کنيم، آنوقت بايد روزي 3 تا کيوي بخوريم تا منفعتي حتي بيشتر حاصل شود...


اين مطالعه که در اسلوي نروژ انجام و در نشست سالانه انجمن قلب آمريکا به عنوان مطالعه برگزيده ارايه شده، نشان ميدهد که خوردن 3 عدد کيوي در روز (البته در 3 وعده مختلف) باعث کاهش معنيدار (ولي اندک) فشار خون سيستولي در مبتلايان به پرفشاري خون ميشود. اين مطالعه تصادفيشده روي 118 فرد بالاي 55 سال و البته دچار پرفشاري خون خفيف انجام شده و در آن از نيمي از بيماران خواسته شده تا علاوه بر رژيم غذايي معمول و مشابه خود، روزي 3 بار کيوي بخورند تا با گروه دوم که همان «روزي يک عدد سيب» مشهور را خوردهاند، مقايسه شوند. مقايسه فشار خون 24 ساعته اين دو گروه نشان داده که در اين جنگ ميان سيب و کيوي، کيوي برنده است چون باعث 6/3 ميليمتر جيوه کاهش فشار خون سيستولي نسبت به گروه سيبخورها ميشود. کيوي فشار خون دياستولي را هم کمي کاهش ميداده ولي اين مقدار از نظر آماري معنيدار نبوده است. محققان ميگويند احتمالا اين فوايد کيوي به خاطر وجود ماده آنتياکسيدان لوتئين در آن است.


آدرس مطب : 1
تلفن : 22923067 - 021

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تغذیه وبیماریهای قلبی و داروها دربیماران قلبیدرمان بیماریهای قلبی و عروش های تشخیصی بیماریهایراهکارهای کنترل عوامل خعلایم بیماریهای قلبی و عصفحه اصلیسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگرآدرس مطب و کلینیک چکاب قلاستفاده صحیح از ترید میلمطالب غیر پزشکیگپی کوتاهاخبار جدید پزشکیبیما ریهای غیر قلبیبیماریهای قلب و عروق